Ekologická causa

 


Obyvatelé Nebušic žalují pražský magistrát
 

 

  K zásadnímu kroku se odhodlalo občanské sdružení Pro Nebušice, které dlouhodobě protestuje proti nestandardním krokům zastupitelstva hl. m. Prahy v případu nové vzletové a přistávací dráhy v Praze Ruzyni.
Již na podzim roku 2005 zastupitelstvo Prahy schválilo změnu územního plánu města, která by umožnila výstavbu této dráhy před rokem 2010 jako tzv. „veřejně prospěšnou stavbu“, bez ohledu na námitky dotčených vlastníků nemovitostí.
Zastupitelé nevzali na vědomí fakt, že změna územního plánu nebyla posouzena v procesu EIA a že k ní ministerstvo životního prostředí vyslovilo vážné pochybnosti.
Dva dotčení majitelé nemovitostí se obrátili na Nejvyšší ústavní soud, který jejich návrhu vyhověl a změnu územního plánu s okamžitou platností zrušil. Opíral se mimo jiné o Aarhuskou úmluvu, o které jednoznačně konstatoval, že je bezprostředně nadřazená českému právu.
Nejvyšší správní soud tím vyvrátil námitky zastupitelů, že žalobci nepatří mezi postižené vlastníky nemovitostí, protože stavba nebude probíhat přímo na jejich pozemku.
Soud doslova konstatoval, že za vlastníky dotčených pozemků je podle NNS nutno považovat nejen ty, jejichž pozemky mají být přímo zastavěny, ale i ty, jejichž pozemky by v důsledku navrhované změny byly obvyklou mírou zatěžovány hlukem, spadem, či jiným zdrojem znečištění.
To je precedentní okamžik. Lze si jej totiž vyložit jako vzkaz orgánům města, že soudu sice nepřísluší zasahovat do politických cílů a priorit vlády, ale pokud tyto úřady své cíle prosazují v rozporu se zákonem, je zde soudní moc od toho, aby těmto právům poskytla ochranu. Toto jednoznačné rozhodnutí však nedolehlo k uším magistrátním úředníků.
NSS sice rovněž uvedl, že se při svém rozhodování nezabýval „speciálním“ zákonem o výstavbě vzletové a přistávací dráhy, který kdysi prosadil nechvalně proslulý poslanec Jaromír Šlink, že jej nezkoumal z hlediska souladu s ústavním pořádkem, nicméně podotkl, že nelze v tomto okamžiku nevyslovit vážné pochybnosti.
Bez ohledu na jasný rozsudek soudu na podzim minulého roku zastupitelstvo hl. m. Prahy opět přijalo změnu územního plánu ve stejném znění jako v roce 2005. Bez ohledu na posouzení v procesu SEA, která už se na to vztahovala.
Poškození majitelé nemovitostí nyní prostřednictvím občanského sdružení Pro Nebušice podávají velké množství žalob.
O.Janeba